Veilige scholen

Een veilige leeromgeving is absoluut noodzakelijk voor ieder kind. We zetten ons hier volledig voor in !

We onderscheiden fysieke veiligheid en sociale veiligheid.

Fysieke veiligheid
Fysieke veiligheid vraagt om alert ingrijpen en directe actie bij incidenten (molest, en vernieling) alsmede om beveiliging en preventieve maatregelen.
Om de fysieke veiligheid te kunnen garanderen en controleren worden er door de overheid eisen gesteld waaraan schoolgebouwen , pleinen, inrichting en materialen/ toestellen moeten voldoen. Zo is er voor gebouwen het zgn. gebruiksbesluit. Ook worden er eisen gesteld op het gebied van brandbeveiliging, binnenklimaat, etc.

De fysieke veiligheid wordt vanuit het CPOV zelf gewaarborgd door het uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) + plan van aanpak+ evaluatie om de vier jaar. Het CPOV heeft een eigen preventiemedewerker in dienst. De directeur en veiligheidscoördinator voeren het veiligheidsbeleid op schoolniveau uit.

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is minstens zo belangrijk. Het gaat over het gevoel van veiligheid, de tevredenheid met het pedagogisch klimaat en het werkklimaat op school. Het is belangrijk goed zicht te houden op incidenten (b.v. pesten) en veiligheidsbeleving (het veiligheidsgevoel) binnen de scholen. We hebben binnen onze scholen een duidelijk veiligheidsbeleid op basis van protocollen die incidenten moeten voorkomen en incidenten correct moeten afhandelen.

Omgangsregels en een (anti)pestprotocol zijn op elke school aanwezig. Geregeld wordt met kinderen gepraat over omgangsregels, normen en waarden. Ook voor medewerkers en ouders gelden die omgangsregels.
Zo zorgen we er samen voor dat het fijn is en fijn blijft op onze scholen!

¬© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon