Strategisch beleidsplan CPOV

Hier kunt u lezen hoe wij kinderen begeleiden en wat ouders en kinderen van ons mogen verwachten . Onze speerpunten zijn:

Schoolontwikkeling
We willen onze kinderen goed voorbereiden op de – steeds veranderende – wereld
waarin ze leven en werken. Alleen in een krachtige en uitdagende leeromgeving ontwikkelen kinderen hun unieke talenten. Niet alleen onder schooltijd, maar ook daarna. De school is de spil van de educatieve gemeenschap die interactief is met de omgeving en goede contacten heeft met buitenschoolse opvang, sport, cultuur en zorg.

Passend onderwijs:
Wij willen alle kinderen passend onderwijs geven. Als een leerling extra aandacht en speciale zorg nodig heeft bieden wij dit zoveel mogelijk aan binnen de eigen school (thuisnabij onderwijs op maat). We maken daarbij gebruik van de speciale deskundigheid van collega's vanuit het speciaal basis onderwijs (SBO). Als dit niet voldoende is kunnen wij speciale zorg bieden op één van de gespecialiseerde scholen binnen het Samenwerkingsverband.

Educatief partnerschap:
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. Wij helpen hen mee. De samenwerking tussen school en ouders zorgt voor de optimale ontwikkeling van kinderen, thuis en op school.


Professionele leergemeenschap:
Wij willen samen met alle betrokkenen bij het onderwijs werken aan schoolontwikkeling.
Onze scholen willen blijven leren, groeien en inspireren. Wij bieden scholen de ruimte om praktijkvoorbeelden te zien en te delen. Zo verhogen we de kwaliteit en de opbrengsten van het leren en onderwijzen.

Communicatie:
Betrokkenheid, vertrouwen en overleg zijn wezenlijk bij het bereiken van onze doelen. In een cultuur van positieve samenwerking stimuleren we het delen van kennis en ervaring.
Het CPOV overlegt met directeuren, leerkrachten, leerlingen en ouders.

De Medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau vervullen een belangrijke rol binnen onze organisatie.

Klik op de link voor de volledige versie van het strategisch beleidsplan 2015-2018.    strategisch beleidsplan 

 

 

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon