Missie & Visie

Missie

De stichting heeft tot doel de oprichting en instandhouding van scholen voor primair en speciaal christelijk onderwijs. Daarbij is zij erop gericht kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen met als doel hen voor te bereiden op een plaats in de samenleving, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen, waarin het welzijn van het kind voorop staat.

Visie

Onze bron is de bijbel; het woord van God.

Vanuit deze bron willen we kinderen opvoeden in verantwoordelijkheid, eerlijkheid en respect voor zichzelf en voor elkaar.
Wij willen kinderen oprechte deelnemers maken van onze samenleving.

Wij gaan voor passend onderwijs voor alle leerlingen.
Daar waar nodig met aanvullende expertise, zorg en middelen; en met ondersteuning vanuit of binnen onze speciale (onderwijs) voorziening (SBO de Windroos).

We willen een geborgen leerklimaat voor de leerling met goed gekwalificeerd personeel in een prettige en geoutilleerde werkomgeving binnen een transparante organisatie.

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon